Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Algemene voorwaarden Triple A - Risk Finance


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Triple A - Risk Finance Holding B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder:
Triple A – Risk Finance B.V., Triple A – Risk Finance Certification B.V. en Triple A – Risk Finance International B.V. ;
Triple A – Risk Finance: de Gebruiker;
Opdrachtgever: de wederpartij van Triple A - Risk Finance;
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de gebruiker van deze algemene voorwaarden en haar opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Triple A - Risk Finance en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door Triple A - Risk Finance gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Triple A - Risk Finance is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Triple A - Risk Finance daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Triple A - Risk Finance anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Triple A - Risk Finance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. In het kader van de overeenkomst met opdrachtgever, kan een kredietwaardigheidsonderzoek/-controle plaatsvinden naar de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever. Indien nodig zal opdrachtgever zijn medewerking hieraan verlenen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Triple A - Risk Finance zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Triple A - Risk Finance het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Triple A - Risk Finance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Triple A - Risk Finance worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Triple A - Risk Finance zijn verstrekt, heeft Triple A - Risk Finance het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Triple A - Risk Finance de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien door Triple A - Risk Finance of door Triple A - Risk Finance ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Triple A - Risk Finance de opdrachtgever hierover inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Triple A - Risk Finance daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Triple A - Risk Finance geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Triple A - Risk Finance kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Triple A - Risk Finance en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd, die uit de aard van de overeenkomst voortvloeit en die partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Triple A - Risk Finance derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Triple A - Risk Finance, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Triple A – Risk Finance is gerechtigd de uurtarieven periodiek te verhogen.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek of gefaseerd in rekening worden gebracht.

5. Indien Triple A - Risk Finance met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Triple A - Risk Finance jaarlijks gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief met een jaarlijkse tariefindexatie.

6. Triple A - Risk Finance zal de opdrachtgever een voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Triple A - Risk Finance zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7. Indien opdrachtgever de door Triple A - Risk Finance kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Triple A - Risk Finance genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Triple A - Risk Finance aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een aan Triple A – Risk Finance gedane betaling strekt, ingeval rente en/of incassokosten zijn verschuldigd, primair tot voldoening van de verschuldigde rente en/of incassokosten. Het na aftrek van deze rente en kosten overblijvende bedrag wordt vervolgens aan de verschuldigde hoofdsom toegerekend. Ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gelaten, wordt de betaling na verrekening met rente en kosten toegerekend aan de hoofdsom van de jongste c.q. meest recente factuur.

3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag  van de opdrachtgever  daartoe, naar het oordeel van Triple A –Risk Finance (al dan niet op basis van een kredietwaardigheidsonderzoek/-controle) aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Triple A – Risk Finance een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Triple A – Risk Finance. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende (toekomstige) verplichtingen van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Triple A – Risk Finance gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Triple A - Risk Finance op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Triple A - Risk Finance heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6. Triple A - Risk Finance kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

7. Triple A - Risk Finance kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Triple A - Risk Finance geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Triple A - Risk Finance totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Triple A - Risk Finance gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Triple A - Risk Finance zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Triple A - Risk Finance haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Triple A - Risk Finance of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Triple A - Risk Finance zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdelijke) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Het is daarbij niet relevant of de schuldeiser zelf incassohandelingen verricht of de incasso uit handen geeft aan een derde.

2. Ingeval van een handelstransactie bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Opdrachtgever is te allen tijde minimaal de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel van het Besluit BIK.

3. Indien Triple A - Risk Finance hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Triple A - Risk Finance. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Triple A - Risk Finance in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Triple A - Risk Finance de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Triple A - Risk Finance slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Triple A - Risk Finance recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Triple A - Risk Finance zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Triple A - Risk Finance, zal Triple A - Risk Finance in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.  Een omstandigheid is in ieder geval dat het kredietwaardigheidsonderzoek risico’s uitwijst die Triple A – Risk Finance in redelijkheid niet wenst te aanvaarden. Naar keuze van Triple A – Risk Finance kan zij in dat geval naast of in plaats van opschorting nadere voorwaarden en/of zekerheidsstellingen verlangen, zoals bepaald in artikel 8 lid 3.

2. Voorts zijn partijen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Triple A - Risk Finance op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Triple A - Risk Finance de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Triple A - Risk Finance behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Triple A - Risk Finance aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Triple A - Risk Finance het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Triple A - Risk Finance is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Triple A - Risk Finance van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de desbetreffende polis vermelde eigen risico, dan wel, indien er geen dekking is tot het bedrag dat Triple A - Risk Finance voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de schade is ontstaan.

2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden en eventuele aanspraken van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Triple A – Risk Finance vervallen binnen zes maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade en dienen uiterlijk één jaar na afloop van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde.

3. De beperking(en) van aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 15.1 van deze voorwaarden komt (komen) te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Triple A – Risk Finance begaan door leidinggevenden en/of ondergeschikten dan wel door derden die zijn ingeschakeld door Triple A – Risk Finance.

Artikel 16 Vrijwaringen

1. Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de andere partij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan Triple A - Risk Finance informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen, werkstakingen daaronder begrepen.

3. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat partijen hun verplichtingen hadden moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzover Triple A - Risk Finance ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Triple A - Risk Finance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Triple A - Risk Finance gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Triple A - Risk Finance zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Triple A - Risk Finance niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde berusten alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de (resultaten van) werkzaamheden die Triple A - Risk Finance in opdracht van de opdrachtgever (heeft) verricht, bij Triple A - Risk Finance. Triple A – Risk Finance verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht de resultaten van de werkzaamheden te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever is niet gerechtigd de resultaten te verveelvoudigen, te wijzigen of andere handelingen te verrichten dan die handelingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2. Triple A - Risk Finance behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Triple A - Risk Finance mogen uitgewerkte offertes, ideeën, modellen, adviezen, cursusmateriaal en andere geestesproducten van Triple A - Risk Finance op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

Artikel 21 Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Triple A - Risk Finance, medewerkers van Triple A - Risk Finance of van ondernemingen waarop Triple A - Risk Finance ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22 Geschillen

1. De rechter in de plaats waar Triple A - Risk Finance haar (hoofd)kantoor heeft gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Triple A - Risk Finance het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Triple A - Risk Finance en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.