Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Ogólne warunki współpracy


Artykuł 1 Definicje


 1. O ile jednoznacznie nie podano inaczej, w niniejszych warunkach ogólnych poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Użytkownik: użytkownik niniejszych warunków ogólnych: Triple A - Risk Finance Holding B.V. i wszystkie związane z nią przedsiębiorstwa, w tym: Triple A – Risk Finance B.V., Triple A – Risk Finance Certification B.V. i Triple A – Risk Finance International B.V.;
 • Triple A – Risk Finance: Użytkownik;
 • Zleceniodawca: kontrahent Triple A - Risk Finance;
 • Umowa: umowa świadczenia usług.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne


 1. Niniejsze warunki obowiązują w odniesieniu do wszystkich propozycji, ofert i umów pomiędzy użytkownikiem warunków ogólnych a jego zleceniodawcą, co do których zadeklarowano stosowanie niniejszych warunków, chyba że strony jednoznacznie odstąpiły na piśmie od stosowania tych warunków.
 2. Niniejsze warunki obowiązują również w odniesieniu do wszelkich zawieranych z użytkownikiem umów, do których realizacji należy zaangażować osoby trzecie.
 3. Ewentualne odstępstwa od niniejszych warunków ogólnych są ważne jedynie wówczas, gdy zostały jednoznacznie uzgodnione na piśmie.
 4. W razie nieważności lub unieważnienia określonych postanowień niniejszych warunków ogólnych, pozostałe postanowienia obowiązują w całości. W takim przypadku Triple A - Risk Finance i zleceniodawca porozumieją się w celu ustalenia nowych postanowień zastępujących postanowienia nieważne lub unieważnione, przy czym w możliwie najwyższym stopniu należy uwzględnić cel i sens pierwotnych postanowień.

Artykuł 3 Propozycje i oferty


 1. Oferty sporządzone przez Triple A - Risk Finance są niezobowiązujące i - o ile nie podano inaczej - są ważne przez 30 dni. Oferta jest wiążąca dla Triple A - Risk Finance jedynie wówczas, gdy kontrahent potwierdzi akceptację oferty na piśmie w ciągu 30 dni, chyba że podano inaczej.
 2. Ceny podane w omawianych propozycjach i ofertach nie zawierają podatku VAT i innych opłat narzuconych przez władze, a także ewentualnych kosztów poniesionych w ramach umowy, na przykład kosztów przesyłek i kosztów administracyjnych, chyba że podano inaczej.
 3. Akceptacja oferty, w której odstąpiono (w podrzędnych punktach) od postanowień zawartych w ofercie, nie jest wiążąca dla Triple A - Risk Finance. W takim przypadku umowa nie zostaje zawarta zgodnie z taką zawierającą zmiany akceptacją, chyba że Triple A - Risk Finance postanowi inaczej.
 4. Sporządzona wycena nie zobowiązuje Triple A - Risk Finance do wykonania części zlecenia za odpowiednią część podanej ceny.
 5. Propozycje lub oferty nie odnoszą się automatycznie do przyszłych zleceń.

Artykuł 4 Realizacja umowy


 1. Triple A - Risk Finance wykona umowę według najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zgodnie z dobrymi praktykami. Powyższa zasada dotyczy znanego w danym momencie stanu wiedzy.
 2. O ile dobre wykonanie umowy tego wymaga, Triple A - Risk Finance ma prawo zlecić w porozumieniu ze zleceniodawcą wykonanie określonych prac osobom trzecim.
 3. Zleceniodawca odpowiada za przekazanie Triple A - Risk Finance w odpowiednim terminie wszelkich danych, co do których Triple A - Risk Finance poinformuje lub o których zleceniodawca racjonalnie rzecz biorąc powinien wiedzieć, że są konieczne do wykonania umowy. W przypadku nieprzekazania Triple A - Risk Finance potrzebnych danych w terminie, Triple A - Risk Finance ma prawo zawiesić realizację umowy i/lub naliczyć zleceniodawcy według zwyczajowych stawek dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia.
 4. Jeśli ustalono, że umowa będzie realizowana etapami, Triple A - Risk Finance może wstrzymać realizację elementów kolejnego etapu do czasu pisemnego zatwierdzenia przez zleceniodawcę wyników poprzedniego etapu.
 5. Jeśli Triple A - Risk Finance lub osoby trzecie działające na zlecenie Triple A - Risk Finance wykonują prace w siedzibie zleceniodawcy lub w miejscu przez niego wskazanym, zleceniodawca w rozsądnych granicach zapewnia tym pracownikom bezpłatne udogodnienia.

Artykuł 5 Zmiana umowy


 1. Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że dla jej należytego wykonania konieczna jest zmiana lub uzupełnienie zleconych prac, strony w stosownym terminie i w drodze wzajemnego porozumienia odpowiednio zmienią umowę.
 2. Wprowadzone przez strony zmiany lub uzupełnienia umowy mogą wpłynąć na termin zakończenia jej realizacji. Triple A - Risk Finance możliwie najszybciej poinformuje o tym zleceniodawcę.
 3. Jeśli zmiana lub uzupełnienie umowy będzie wiązać się z konsekwencjami finansowymi i/lub jakościowymi, Triple A - Risk Finance wcześniej poinformuje o tym zleceniodawcę.
 4. W przypadku ustalenia stałego honorarium, Triple A - Risk Finance poinformuje, w jakim stopniu zmiana lub uzupełnienie umowy będzie skutkować przekroczeniem kwoty honorarium.
 5. W odstępstwie od postanowień ust. 3 Triple A - Risk Finance nie będzie mogło naliczyć dodatkowych kosztów, jeśli omawiana zmiana lub uzupełnienie jest skutkiem okoliczności, które można przypisać Triple A - Risk Finance.

​Artykuł 6 Czas trwania umowy; termin realizacji umowy


 1. Triple A - Risk Finance i zleceniodawca zawierają umowę na taki czas, jaki wynika z charakteru umowy i jaki zostanie wyraźnie i pisemnie uzgodniony.
 2. Jeśli w trakcie umowy ustalono termin zakończenia określonych prac, termin ten nie jest w żadnym przypadku terminem zawitym. W razie przekroczenia terminu realizacji zadania zleceniodawca powinien pisemnie zawiadomić Triple A - Risk Finance o niewywiązaniu.

Artykuł 7 Honorarium


 1. Ustępy 2, 4 i 5 niniejszego artykułu dotyczą ofert i umów, w których zaproponowano lub uzgodniono stałe honorarium. W przypadkach, gdy nie ustalono stałego honorarium, zastosowanie mają ust. 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego artykułu.
 2. Zawierając umowę, strony mogą ustalić stałe honorarium.
 3. Gdy strony nie ustalą stałego honorarium, honorarium zostanie ustalone na podstawie faktycznie poświęconych godzin. Honorarium zostanie obliczone zgodnie ze zwyczajowymi stawkami godzinowymi Triple A - Risk Finance obowiązującymi w okresie, w którym wykonywane są prace, chyba że uzgodniona zostanie inna stawka godzinowa.
 4. Przy zleceniach trwających ponad 2 miesiące należne koszty będą naliczane okresowo lub etapami.
 5. W przypadku uzgodnienia ze zleceniodawcą stałego honorarium lub stawki godzinowej, Triple A - Risk Finance uprawniona jest co roku podwyższać to honorarium lub stawkę godzinową zgodnie z coroczną indeksacją stawek.
 6. Triple A - Risk Finance pisemnie zawiadomi zleceniodawcę o zamiarze podwyższenia honorarium lub stawki. W zawiadomieniu Triple A - Risk Finance poinformuje o wysokości i dacie wejścia podwyżki w życie.
 7. Jeśli zleceniodawca nie zechce zaakceptować zapowiedzianej przez Triple A - Risk Finance podwyżki honorarium lub stawki, zleceniodawca może w ciągu 7 dni od powyższego zawiadomienia pisemnie wypowiedzieć umowę lub anulować zlecenie przed podaną w zawiadomieniu datą wejścia zmiany ceny lub stawki w życie.

Artykuł 8 Zapłata


 1. Zapłatę należy uiścić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, w sposób określony przez Triple A - Risk Finance i w podanej walucie. Zarzuty dotyczące wysokości rachunków nie odraczają obowiązku zapłaty.
 2. Zleceniodawca, który nie zapłaci w terminie 30 dni, z mocy prawa zalega z płatnością. W takim przypadku zleceniodawca winien zapłacić odsetki wynoszące 1% miesięcznie lub odsetki ustawowe, jeśli są wyższe. Odsetki od wymagalnej kwoty będą naliczane od momentu wystąpienia zaległości do czasu zapłaty całej kwoty.
 3. W przypadku likwidacji, upadłości, konfiskaty lub sądowego odroczenia spłaty długu zleceniodawcy należności Triple A - Risk Finance względem zleceniodawcy stają się natychmiast wymagalne.
 4. Wpłaty od zleceniodawcy Triple A - Risk Finance może rozliczyć w pierwszej kolejności na pomniejszenie kosztów, następnie na pomniejszenie naliczonych odsetek, a wreszcie na pomniejszenie kwoty głównej i bieżących odsetek.Jeśli zleceniodawca wskaże inną kolejność rozliczenia, Triple A - Risk Finance może nie przyjąć tej propozycji zapłaty i nie dopuszcza się przez to zwłoki. Triple A - Risk Finance może odmówić całkowitej spłaty kwoty głównej, jeśli nie zostaną przy tym uiszczone naliczone i bieżące odsetki i koszty.

Artykuł 9 Zastrzeżenie własności 


 1. Wszystkie dostarczone przez Triple A - Risk Finance przedmioty, w tym ewentualne projekty, szkice, rysunki, filmy, oprogramowanie, pliki (elektroniczne) itp., pozostają własnością Triple A - Risk Finance do czasu wywiązania się przez zleceniodawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z wszystkich umów zawartych z Triple A - Risk Finance.
 2. Zleceniodawca nie może zastawić ani w jakikolwiek inny sposób obciążyć przedmiotów objętych zastrzeżeniem własności.
 3. Jeśli osoby trzecie zajmą przedmioty dostarczone z zastrzeżeniem własności lub będą chcieć ustanowić na nich prawa lub zgłaszają do nich roszczenia, zleceniodawca zobowiązany jest możliwie najszybciej jak tego można oczekiwać powiadomić o tym Triple A - Risk Finance.
 4. Na wypadek, gdy Triple A - Risk Finance będzie chcieć wykonać prawa własności, o których mowa w niniejszym artykule, zleceniodawca już teraz udziela firmie Triple A - Risk Finance lub wyznaczonej przez nią osobie trzeciej bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody na wejście do wszystkich miejsc, w których znajdują się przedmioty będące własnością Triple A - Risk Finance i ich zabranie.

Artykuł 10 Koszty windykacji


 1. Jeśli zleceniodawca nie wywiązuje się (tymczasowo) ze zobowiązań lub zalega z płatnością, wszelkie racjonalne koszty mające na celu pozasądowe uzyskanie zaspokojenia obciążają zleceniodawcę. W każdym przypadku roszczenia pieniężnego zleceniodawca winien jest zapłacić koszty windykacji. Koszty windykacji będą naliczane zgodnie ze stawką za windykację zalecaną w sprawach o zapłatę przez Holenderską Radę Adwokacką.
 2. Jeśli Triple A - Risk Finance poniesie wyższe koszty, które racjonalnie rzecz biorąc będą konieczne, one również będą podlegać kompensacie.
 3. Zleceniodawca zapłaci też ewentualnie poniesione zasadne koszty sądowe i koszty egzekucji.

Artykuł 11 Badanie, reklamacje


 1. Reklamacje dotyczące wykonanych prac zleceniodawca powinien zgłaszać Triple A - Risk Finance na piśmie w ciągu 8 dni od ujawnienia zastrzeżeń, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ukończenia danych prac. Zawiadomienie o uchybieniu powinno zawierać możliwie szczegółowy opis wad, aby Triple A - Risk Finance mogło odpowiednio zareagować.
 2. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, Triple A - Risk Finance wykona uzgodnione prace, chyba że zleceniodawca może wykazać, że tymczasem przestało być to celowe. O braku celowości zleceniodawca powinien zawiadomić na piśmie.
 3. Jeśli późniejsze wykonanie uzgodnionych prac nie jest już możliwe lub jest bezcelowe, Triple A - Risk Finance odpowiada jedynie w granicach określonych w art. 15.

Artykuł 12 Wypowiedzenie umowy


 1. Każda ze stron może w każdym momencie pisemnie wypowiedzieć umowę, chyba że uzgodniono inaczej.
 2. Jeśli umowę wypowie zleceniodawca, Triple A - Risk Finance ma prawo do kompensaty z tytułu powstałej i uprawdopodobnionej utraty wykorzystania potencjału, chyba że podstawę wypowiedzenia stanowią fakty i okoliczności, które należy przypisać Triple A - Risk Finance. Ponadto zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić jeszcze rachunki za wykonane do tego czasu prace. Wstępne rezultaty wykonanych do tego czasu prac zostaną z zastrzeżeniem przekazane zleceniodawcy.
 3. Jeśli umowę wypowie Triple A - Risk Finance, Triple A - Risk Finance w porozumieniu ze zleceniodawcą zadba o przekazanie stronie trzeciej pozostałych do wykonania prac, chyba że podstawę wypowiedzenia stanowią fakty i okoliczności, które należy przypisać zleceniodawcy.

Artykuł 13 Odroczenie i rozwiązanie umowy


 1. Strony mogą odroczyć realizację zobowiązań lub rozwiązać umowę, jeśli:
 • kontrahent w ogóle lub częściowo nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy,
 • po zawarciu umowy strona pozna okoliczności, które wzbudzają uzasadnione obawy, że kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. W przypadku istnienia uzasadnionych obaw o to, czy kontrahent będzie wywiązywać się jedynie częściowo lub nienależycie, odroczenie jest dopuszczalne jedynie o tyle, o ile uzasadnia to dane uchybienie.
 • Ponadto strony mogą rozwiązać umowę, jeśli zajdą takie okoliczności, w których realizacja umowy jest niemożliwa lub nie można jej żądać ze względu na kryteria wynikające z rozsądku i słuszności lub w których nie można zasadnie oczekiwać zachowania umowy w niezmienionym stanie.
 • W przypadku rozwiązania umowy należności Triple A - Risk Finance względem zleceniodawcy stają się natychmiast wymagalne. Jeśli Triple A - Risk Finance odroczy realizację zobowiązań, zachowuje swoje roszczenia wynikające z prawa i umowy.
 1. Triple A - Risk Finance ma w każdym momencie prawo żądać kompensaty szkód.

Artykuł 14 Zwrot udostępnionych przedmiotów


 1. Jeśli przy realizacji umowy Triple A - Risk Finance udostępni zleceniodawcy przedmioty, zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić je w ciągu 14 dni w pierwotnym stanie, wolne od wad i w całości. Jeśli zleceniodawca nie wywiąże się z tego zobowiązania, obciążą go wszelkie wynikające z tego tytułu koszty.
 2. Jeśli pomimo stosownego wezwania zleceniodawca bez względu na powód nadal nie wywiąże się z obowiązku wskazanego w punkcie 1, Triple A - Risk Finance będzie mieć prawo dochodzić od zleceniodawcy wynikających z tego tytułu szkód i kosztów, w tym kosztów zastępstwa.

Artykuł 15 Odpowiedzialność


 1. Triple A - Risk Finance odpowiada wyłącznie za wady w realizacji zleceń, o ile są one skutkiem tego, że Triple A - Risk Finance nie zachowa staranności, kompetencji i fachowości, na których można polegać przy udzielaniu porad w ramach danego zlecenia. Odpowiedzialność za koszty spowodowane przez wady ograniczona jest do kwoty honorarium, które Triple A - Risk Finance otrzymało za swoje prace w ramach tego zlecenia. W przypadku zleceń trwających ponad pół roku obowiązuje dalsze ograniczenie omawianej niniejszym odpowiedzialności do maksymalnie kwoty rachunków za ostatnie sześć miesięcy.
 2. Ewentualne roszczenia zleceniodawcy w omawianej niniejszym kwestii powinny być złożone w ciągu sześciu miesięcy od daty ujawnienia szkody i maksymalnie rok po zakończeniu zlecenia, w przeciwnym razie zleceniodawca utraci swoje prawa.

Artykuł 16 Zabezpieczenie


 1. Strony zabezpieczają się wzajemnie na wypadek roszczeń osób trzecich dotyczących praw własności intelektualnej do przekazanych przez drugą stronę materiałów lub danych, użytych przy realizacji umowy.
 2. Jeśli zleceniodawca przekaże Triple A - Risk Finance nośniki danych, pliki elektroniczne lub oprogramowanie itp., zleceniodawca gwarantuje, że te nośniki, pliki lub oprogramowanie są wolne od wirusów i wad.

Artykuł 17 Przejście ryzyka


 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotów stanowiących przedmiot umowy przechodzi na zleceniodawcę w momencie prawnego i/lub faktycznego przekazania ich zleceniodawcy i tym samym oddania w jego władanie lub osób trzecich przez niego wskazanych.

Artykuł 18 Siła wyższa


 1. Strony nie są zobowiązane do realizacji jakichkolwiek zobowiązań, jeśli przeszkodzi im w tym okoliczność, za którą nie ponoszą winy i która nie obciąża ich na mocy ustawy, na skutek czynności prawnej lub według przyjętych standardów.
 2. Pod pojęciem siły wyższej w niniejszych warunkach ogólnych rozumie się to, co przyjęto w tym zakresie w ustawie i orzecznictwie, oraz wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nie przewidziane, na które strony nie mogą mieć wpływu, lecz z powodu których strony nie są w stanie wywiązać się ze zobowiązań. Pojęcie to obejmuje strajki.
 3. Strony mają prawo powołać się na siłę wyższą również wówczas, gdy okoliczności utrudniające (dalszą) realizację wystąpią po tym, jak strony miały wywiązać się ze zobowiązań.
 4. W okresie występowania siły wyższej strony mogą przełożyć termin zobowiązań umownych. Jeśli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiąca, każda ze stron może rozwiązać umowę bez zobowiązania do skompensowania drugiej stronie szkody.
 5. Jeśli Triple A - Risk Finance w momencie wystąpienia siły wyższej wykonała już część swoich zobowiązań umownych lub może je wykonać, i wykonana lub odpowiednio możliwa do wykonania część ma samoistną wartość, Triple A - Risk Finance może osobno wystawić rachunek za wykonaną dotychczas lub odpowiednio możliwą do wykonania część. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić ten rachunek tak, jakby chodziło o osobną umowę.

Artykuł 19 Zachowanie tajemnicy


 1. Obie strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w ramach zawartej umowy od siebie nawzajem lub z innego źródła. Informacja jest informacją poufną, gdy tak określi ją druga strona lub gdy wynika to z charakteru tej informacji.
 2. Jeśli na mocy postanowienia ustawowego lub orzeczenia sądowego Triple A - Risk Finance zobowiązana będzie przekazać informacje poufne wskazanym w ustawie lub przez właściwego sędziego osobom trzecim i Triple A - Risk Finance nie będzie mogła powołać się w tym przypadku na ustawowe lub uznane przez właściwego sędziego lub dopuszczalne prawo odmowy składania zeznań, Triple A - Risk Finance nie będzie zobowiązana skompensować szkody lub zapłacić zadośćuczynienia i kontrahent nie będzie mieć prawa do rozwiązania umowy z powodu jakiekolwiek szkody powstałej z tej przyczyny.

Artykuł 20 Własność intelektualna i prawa autorskie


 1. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszych warunków ogólnych Triple A - Risk Finance zastrzega sobie prawa i uprawnienia przysługujące jej na mocy Ustawy o prawach autorskich.
 2. Wszelkie przekazane przez Triple A - Risk Finance dokumenty, na przykład raporty, zalecenia, umowy, projekty, szkice, rysunki, oprogramowanie itp. przeznaczone są wyłącznie do użytku zleceniodawcy.
 3. Triple A - Risk Finance zastrzega sobie prawo do wykorzystania do innych celów wiedzy pozyskanej poprzez realizację prac, o ile osobom trzecim nie będą przy tym przekazywane informacje poufne.
 4. Bez wyraźnej zgody Triple A - Risk Finance nie można w żaden sposób powielać, okazywać do wglądu osobom trzecim i/lub używać sprzecznie z prawami własności intelektualnej żadnych opracowanych ofert, pomysłów, modeli, porad, materiałów do kursów i innych produktów pracy umysłowej Triple A - Risk Finance.

Artykuł 21 Zakaz przejmowania personelu


 1. W czasie trwania umowy i przez rok od jej zakończenia zleceniodawca nie będzie w żaden sposób zatrudniać lub w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio zlecać dla siebie pracy pracownikom Triple A - Risk Finance lub przedsiębiorstw, z których usług Triple A - Risk Finance korzystała w celu realizacji niniejszej umowy i którzy są (byli) zaangażowani w realizację tej umowy, chyba że po przeprowadzeniu rzeczowych negocjacji w tej sprawie z Triple A - Risk Finance.

Artykuł 22 Spory


 1. Do rozpatrzenia sporów uprawniony jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Triple A - Risk Finance, chyba że właściwy jest sędzia wydziału rejonowego. Niemniej Triple A - Risk Finance ma prawo przedstawić spór do właściwego ustawowo sądu.
 2. Strony przekażą sprawę do sądu po uprzednim dołożeniu wszelkich wysiłków w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze wzajemnego porozumienia.

Artykuł 23 Właściwe prawo


1. W odniesieniu do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Triple A - Risk Finance i zleceniodawcą zastosowanie ma prawo holenderskie.


Artykuł 24 Zmiana i miejsce złożenia warunków


 1. Niniejsze warunki zostały złożone w biurze Izby Handlowej właściwej dla Amsterdamu.
 2. Zawsze obowiązująca jest ostatnia złożona wersja lub wersja w brzmieniu obowiązującym w momencie zawierania umowy.